Klasa: 112-01/21-01/4
Urbroj: 2176/03-07/2-21-01 od 13. X. 2021. (5937)
Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99. 35/08. i 127/19.), te odredbe članka 20. stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19. i 98/19.) i članaka 24., 25. i 26. Statuta Knjižnice i čitaonice Kutina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Kutine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Kutina (m/ž).

Uvjeti:

Ravnateljem samostalne knjižnice može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
– najmanje pet godina rada u knjižnici (čl. 20. st. 9. Zakona o knjižnicama i knjižnoj djelatnosti).
– položen stručni knjižničarski ispit,
– da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

– životopis s opisom dosadašnjeg rada
– dokaz o stručnoj spremi (diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku)
– potvrdu o položenom stručnom ispitu
– elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, iz koje je vidljivo na kojim je poslovima i u kojem razdoblju kandidat radio)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
– prijedlog Plana i programa razvoja Knjižnice i čitaonice Kutina.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno izabran.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Knjižnice i čitaonice Kutina i u Narodnim novinama na adresu:

Grad Kutina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo,
Trg kralja Tomislava 12,
44320 Kutina,
s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Knjižnice i čitaonice Kutina – ne otvarati«.

Nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Kutina